معرفتی نو
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

88. نماى رسالت

ویژگى‏هاى مشترك میان تمامى پیامبران الهى از دیدگاه قرآن كریم.

فلسفه و حكمت

89. حكمت‏نامه فلسفه‏

موضوع: این كتاب در هر یك از حكمت‏هاى خود به مهم‏ترین بحث‏هاى مقدمى و مبادى فلسفى مى‏پردازد. برخى از این مباحث عبارت است از: انواع حكمت، چیستى فلسفه، تفاوت علم و فلسفه، مخالفان فلسفه اسلامى، آسیب‏هاى داخلى فلسفه اسلامى، تقلید فلسفى، فلسفه شرق و غرب، فلسفه صدرایى، شروع شناخت، شك، تردید و اطمینان به واقع، حق‏انگارى مطلق و نسبیت‏گرایى، نفس الامر و وصول به حقیقت حق تعالى.

هم‏چنین در این كتاب از: ارایه و وصول به حق تعالى، قضا و قدر، جبر و اختیار، فلسفه كژى‏ها، نظام احسن و درك حقیقت هستى، فاعل طبیعى و علمى و نیز اتحاد عاقل و معقول سخن به میان مى‏آید.

90. معاد جسمانى

موضوع: رویكرد تازه در اثبات معاد جسمانى و روحانى هماهنگ با دیدگاه قرآن كریم كه در ضمن به نقد نظریات عارفان، كلامیان، فلسفیان و به‏ویژه نظریه جناب محى الدین عربى و جناب ملاصدرا مى‏پردازد.

91. معاد جسمانى؛ حقیقتى دینى و فلسفى

موضوع: تحلیل معاد جسمانى و نقد دیدگاه‏هاى رایج در تبیین آن و ارایه‏ى نظریه‏اى نو.

ج 92. خلود دوزخ و آتش و عذاب جاوید

موضوع: بررسى و تحلیل آراى شمارى از اندیشمندان عرفان، فلسفه و كلام كه به نفى مسأله خلود مى‏پردازند و تبیین نظریه درست در این زمینه با رویكردى خردگرا.

93. فلسفه نوین

موضوع: تبیین اصول اندیشه فلسفى نوظهور پس از مكتب «نوصدراییان» كه گزاره‏هاى گوناگونى را با تكیه بر خردگرایى و شهود خردپذیر و نفى اندیشه‏هاى خردستیز ارایه كرده است.

94. پنج مقاله حكمى

موضوع: تأملى بر مفاهیم «آزادى»، «استقلال»، «پیروزى»، «شكست»، «خیر»، «شر»، «ثابتات ازلى» و «اعیان ثابته».

95. الجسم البسیط وانقساماته

موضوع: تحلیل و نقد رویكردهاى عقلى در شناخت جسم به دو زبان فارسى و عربى.

عرفان‏پژوهى و اخلاق

96. صحیفه عشق

موضوع: شرح معنوى دعاى مكارم الاخلاق صحیفه‏ى سجادیه.

97. مقامات عارفان

موضوع: شرح تفصیلى و گسترده‏ى نمط نهم و دهم «الاشارات و التنبیهات» و نقد و ارزیابى داده‏هاى آن.

98. عرفان و مقامات

موضوع: شرح عرفانى نمط نهم و دهم «الاشارات والتنبیهات» و نقد و بازپیرایى كوتاه و مختصر آن.

99. شرح فصوص الحكم (30 جلد)

موضوع: این كتاب به توضیح داده‏هاى كتاب فصوص الحكم جناب ابن عربى و شرح قیصرى مى‏پردازد و با بازپیرایى و بازنگرى آن سعى در تصحیح قضایاى اعتقادى و گزاره‏هاى عرفانى آن دارد و مى‏توان آن را دائرة المعارف و دانش‏نامه‏اى جامع و بى‏نظیر در شناخت عرفان اسلامى و تبیین عرفان شیعى و منبعى مطمئن براى عرفان‏پژوهان و علاقه‏مندان به این دانش دانست.

100. دانش سلوك معن-وى

موضوع: این كتاب، جامع‏ترین نوشتارى است كه عرفان عملى را در ضمن اصل‏هایى توضیح مى‏دهد و آن را دانش و علم نموده است. برخى از این اصول عبارت است از: حفظ مرزهاى تخصصى علوم با عرفان، داشتن قدرت تبدیل و جابه‏جایى، داشتن استعداد سلوك، حفظ وظیفه كارى و دورى از خودخواهى، سلوك؛ مسیرى بدون بازگشت، سلوك؛ میدان عمل، صبورى و بردبارى، باور به رؤیت شخصى خداوند، لزوم داشتن استادى كارآزموده، نفى كم‏ترین شك و شرط، حفظ نظم، انضباط و وقت‏شناسى، كتمان؛ اصل اولى در سلوك، دردمندى؛ اصل دوم سلوك، صلوات؛ اذن دخول سلوك، مداومت بر قرائت و مطالعه قرآن كریم، ذكر «لا اله الا اللّه»، یافت اسم «رب»، ریاضت، ارادى نمودن تمامى كردار و رفتار، قدرت استجماع، وفق نفس، تغذیه و خوراك و... .

101. معرفت محبوبى و سلوك محبى

موضوع: دو واژه «محب» و «محبوب» اهمیت بسیارى در عرفان اسلامى دارد. این كتاب بر آن است تا تفاوت‏هاى سالك محب و عارف محبوب را بیان دارد و چگونگى سیر سالك محب و ویژگى‏هاى محبوبان را به صورت كلى یادآور شود تا این دو اصطلاح كه در عرفان به سبب ناآگاهى و راه نیافتن، به آن كم‏توجهى و بى‏مهرى بسیار شده است، جاى‏گاه خود را تا حدودى باز نماید.

نوشتار یاد شده آداب هم‏نشینى و انس محبان با محبوبان را مى‏گوید تا جان محب نقش محبوب را به خود گیرد و در این مسیر حركت نماید و چیزهایى را مشاهده و به‏تدریج باور نماید تا وضوح حق براى او بیش‏تر ملموس گردد. در این مسیر باید همواره به نقطه نهایى كه حق باشد توجه داشت و آن را با هیچ چیز معامله ننمود و دو دیگر آن‏كه به چیزى تعلق خاطر و وابستگى نداشت و تمام تعلقات را از خود دور ساخت و خویش را از زنجیرهاى اسارت رهانید.

فصل آخر نیز عهده‏دار تبیین یا خاطرنشانى برخى از مسائل است كه طبیعت سلوك دانسته مى‏شود و كسى كه از آن بى‏بهره باشد در گامى غیر از طریق طبیعى سلوك گام زده و به انحراف رفته است.

102. فرهنگ عرفان

موضوع: فرهنگ حاضر پاره‏اى از اصطلاحات عرفانى است كه با هدف دورى دانش بلند عرفان از آشفتگى و اعوجاج نگاشته شده و بر آن بوده تا معانى بلند و حقایق طولانى و مضامین رساى آن را هماهنگ با مبانى شیعى و به‏دور از كژى و كاستى‏هایى كه گاه از موعظه و كلام و گاه از قلندرى مى‏روید، ارایه دهد.

103. گفتارهاى عرفانى

موضوع: كتاب حاضر دربردارنده پنج مصاحبه با موضوع عرفان است. این مصاحبه‏ها را گروه اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى دفتر تبلیغات قم، همایش چهره‏هاى درخشان، رادیو فرهنگ و روزنامه خراسان انجام داده‏اند. در مصاحبه رادیو فرهنگ از عرفان حضرات چهارده معصوم علیهم‏السلام ، پیشنیه عرفان اسلامى و تفاوت آن با دیگر عرفان‏ها، بررسى داده‏هاى عرفانى دعاى عرفه و عشق در وادى خونین كربلا گفته شده است. و روزنامه خراسان اهمیت و جایگاه روز عرفه و اعمال آن و نیز محتواى بلند و عارفانه‏ى دعاى عرفه را موضوع مصاحبه خود قرار داده است. همایش چهره‏هاى درخشان نیز در مصاحبه خود از چیستى عرفان و مؤلفه‏هاى عرفان واقعى و نیز از نزاع عقل و عشق و فقه و عرفان پرسیده است. شایان ذكر است این كنگره به نام عارف شهیر حضرت آیت‏اللّه سید على آقا قاضى طباطبایى قدس‏سره برگزار شده بود كه به این مناسبت، در خصوص آن بزرگوار نیز مطالبى طرح گردیده است.

در این كتاب، كاستى‏ها و آسیب‏هاى عرفان نظرى و تأثیر آن بر عرفان عملى نیز به بحث گذاشته مى‏شود.

104. قواعد هفت‏گانه‏ى سلوك الهى

موضوع: عرفان كه به عنوان «عروس علوم» دانسته مى‏شود، یكى از رشته‏هاى تخصصى است كه براى آن اصول و قواعد بسیارى است. این نوشتار براى كسانى به رشته‏ى نگارش درآمده است كه مى‏خواهند از نحوه سیر و سلوك الهى و وصول به معرفت حق تعالى آگاهى‏هاى چندى اما صائب و درست داشته باشند و بر لُب و مغزاى عرفان اطلاع یابند. در این كتاب، هفت قاعده مهم سلوك توضیح داده مى‏شود. این قواعد، نخست از تفاوت میان عارفان محبوبى و سالكان محبّى مى‏گوید. قاعده دوم از مبانى سلوك مى‏باشد و این حقیقت را یادآور مى‏گردد كه انسان مى‏تواند داراى سه موتور حركتى باشد و این سلوك است كه موتورهاى قدرتمند معرفتى او را به حركت وا مى‏دارد. هم‏چنین این قاعده صعب بودن معرفت حق‏تعالى را بازگو مى‏كند؛ چرا كه خدایى كه سالك تا پیش از سلوك با خود داشته خدایى مفهومى است و او در سلوك خود بر آن است تا به خداى مصداقى دست یابد اما در این مسیر با تازیانه‏هایى مواجه مى‏شود كه در قاعده سوم توضیح داده مى‏شود. سالكى كه قدرت تحمل این تازیانه را در خود پدید آورد و با قدم حق آن را طى نماید به معرفتى مى‏رسد كه جز «او» نمى‏بیند و دیگرگرایى مجازى از او برداشته مى‏شود كه چگونگى آن در قاعده‏

چهارم آمده است. اما وى بدون «عشق» به «توحید» راه نمى‏یابد و عشق و پى‏آمدهاى آن در قاعده پنجم مى‏آید. قاعده ششم نیز تأكید بر «حلال درمانى» سالك دارد كه هر حركت و سلوكى بدون آن عقیم و نازاست. پایان این قواعد نیز مى‏گوید سالك براى هر حركتى به بصیرت نیاز دارد و عرفان نظرى همواره بر عرفان عملى تقدم و پیشى دارد و لازم است با بصیرت حاصل از عرفان نظرى گام برداشت كه آن هم باید از پیرى سینه‏چاك و كارآزموده فرا گرفته شود وگرنه ممكن است به پیرایه‏ها و انحرافات آلوده گردد.

105. سراب عرفان یا هباى منثور

موضوع: كتاب حاضر نقد نقبى است بر دیدگاه برخى از متكلمان كه در برابر معرفت الهى و و عرفان سر خصم و نزاع دارند و به آنان كه مشى عرفانى دارند، حمله مى‏برند. این كتاب، نخست تأكید مى‏كند كه باید معناى اصطلاحات عرفانى را به‏درستى دریافت و سپس از آن بحث نمود. برخى از این كلامیان حتى در شناخت معناى تعدد و غیریت مشكل دارند تا چه رسد به بحث‏هاى صعب و سختى هم‏چون وحدت حق حقیقت وجود. آنان شناسه و معرفتى كه از خداوند ارایه مى‏دهند تمام سلبى است و معناى اثباتى ندارد؛ در حالى كه چنین معرفتى باید با گزاره‏هاى اثباتى بیان گردد. در هستى تنها یك وجود و یك ذات است كه رخ مى‏نماید و آن حق تعالى است و دیگر پدیده‏هاى هستى ظهور حق به شمار مى‏روند كه فعل پروردگار مى‏باشند و آنان را ذات و استقلالى نیست. این پدیده‏ها كه ظهورند نه آن كه آفریننده‏اى براى آن‏ها نیست، داراى واقعیت مى‏باشند و خیال نیست. واقعیت داشتن نیز منحصر در موجود بودن و ذات داشتن نیست، بلكه این ظهورات خلقى هستند كه از وجودى واحد انشا شده‏اند بدون آن كه وجودى بیابند. ذات مخصوص حق تعالى است و عالم فعل پروردگار و مخلوق به معناى ظهور است. ظهورهایى كه عین آفریدگار نیستند، اما غیر به معناى دوگانگى و تعدد نیز نمى‏باشند. «غیر» را نیز نمى‏توان به معناى «خلاف» یا «تعدد» گرفت و این خبطى است كه در برخى از كلامیان دیده مى‏شود. آنان نه توانسته‏اند اصل وجود خدا را بر اساس مشى كلامى و روایى خود ثابت نمایند و نه توانسته‏اند بگویند خداوند چیست. این گروه در معرفى خداوند تنها از صفات سلبى بهره مى‏برند كه چیزى به دست نمى‏دهد تا در شناخت خداوند به استخدام گرفته شود و تنها مى‏گویند خداوند عین آفریده نیست و غیر آن است و غیر را این گونه معنا كرده‏اند كه او هر آن‏چه ما مى‏فهمیم، مى‏بینیم و مى‏شنویم نیست و غیر از هر چیزى است كه در ذهن ما و ملائكه و ذهن هر كسى كه علم او به ما منتقل مى‏شود هست اما نمى‏توانند به تبیین این معنا بپردازند و امرى اثباتى از آن به دست دهند. در برابر، خداى عرفان - كه عروس علوم است - این گونه معرفى مى‏شود: (/ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ، وَلَمْ یكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ»

(3)/). خدایى كه با صفات سلبى شناخته نمى‏شود بلكه اوصاف ایجابى دارد و صفات سلبى وى نیز به اوصافى ایجابى باز مى‏گردد و سوره توحید، شناسنامه این خداست. شناسه‏اى كه دست‏كم‏

ظرف سیطره را ثابت مى‏نماید و تعریفى اثباتى از ذات و صفات حضرت حق دارد و صفات سلبى آن نیز به صفاتى اثباتى باز مى‏گردد.

106. حكایت عشق

موضوع: «عشق» یكى از واژه‏هایى است كه متأسفانه مسلمین گامى بلند براى درك و وصول به آن برنداشته‏اند. مفهومى كه تبیین و شكوفایى آن مى‏تواند جامعه انسانى را به سلامت دنیوى و سعادت اخروى برساند و به شكوفایى استعدادهاى نهفته در درون آدمى بینجامد.

كتاب حاضر مى‏خواهد از عشق بگوید. از عشق، از هستى و از دل. از عشقى كه تمام رخ، چهره آدمى را نمایشگر است. آدمى با آمدن به دنیا و ناسوت است كه عنوان بزرگى هم‏چون «دل» و «عشق» را به دست مى‏آورد؛ ولى معلوم نیست بتواند از آن بهره كافى برد و ممكن است در میان خطرات به تباهى گراید. عشق حقیقتى معنوى است و شناخت حقایق معنوى چندان آسان نیست، چنان كه حتى شناخت امور عادى نیز چندان آسان نمى‏باشد. این كتاب بر آن است تا ترسیم گویایى از چهره عشق و به‏ویژه عشق حق تعالى به بندگان و روش عشق‏ورزى بندگان داشته باشد تا بلكه افكار انحرافى را كه چهره خشن از دین ارایه مى‏دهد، تصحیح نماید.

107. پندهاى رفتارى

موضوع: موضوع علم اخلاق «نفس» آدمى است البته به اعتبار محتواى صفات و كردار ارادى كه از آن سر مى‏زند و به صفت حسن یا قبح متصف مى‏شود. موضوع نوشتار حاضر پندهاى اخلاقى است كه به بهبود رفتار آدمى كمك مى‏بخشد. اخلاقى كه بر مسلك عرفان است كه هم‏چون اخلاق كلامى اشك، آه و ناله براى آن موضوعیت ندارد و هم‏چون اخلاق فلسفى تعمق و تفكر را اصالت نمى‏دهد، بلكه بر عمل و ریاضت و آشنایى فرد به معانى غیبى تأكید دارد و این هدفى است كه در پندهاى معنوى این كتاب مورد التفات قرار گرفته است؛ اگرچه صفات شایسته اخلاق كلامى و فلسفى هم‏چون داشتن اشك، آه، سوز و درد و نیز تفكر را به میزان ضرورت و لزوم به پند سخن آورده است.

108. روشناى دنیادارى و دنیامدارى

موضوع: شناخت ناسوت و دنیایى كه آدمى در آن زندگى مى‏كند هم از لحاظ كمیت و هم از لحاظ كیفیت بسیار مهم است. این نوشته جایگاه مهم دنیا و مغالطه‏هاى دنیادارى و دنیامدارى را به روشنى و در طى روشناهایى چند بیان‏

مى‏دارد. در این كتاب از مشكلات ناسوتى و از زیبایى‏هاى آن گفته مى‏شود؛ از عشق، از امید، از زندگى بهتر و پویا، از زندگى پایدار و لذت‏بخش، از سادگى زندگى، از تجملات زندگى، از خون‏هایى كه در دنیا براى دنیا ریخته مى‏شود و از پایدارى عاشقان و از عاشق‏كشى معشوقان؛ از مكرهاى ناسوتى، از حیله‏هاى دنیامداران، از درندگى دنیاخواهان و از لذت‏ها، هوس‏ها و آرامش‏طلبى بندگان. این كتاب حكایتى است از چند و چون سوزها، گدازها، مرگ‏ها، بیمارى‏ها، غصه‏ها، فكرها، آسیب‏ها، دردها، محنت‏ها، مبارزه‏ها، شكست‏ها، مقاومت‏ها، بى‏باكى‏ها، ناآگاهى‏ها، درگیرى‏ها، درنده‏خویى‏ها، مصلحت‏سنجى‏ها، سرگردانى‏ها، سرگرمى‏ها، سودطلبى‏ها، آزردگى‏ها، آزارها، فسادها و نیازهاى ناسوتى آدمیان. این كتاب تلاش مى‏نماید روشن نماید ملاك‏هاى دنیامدارى چیست و تفاوت دنیامدارى مذموم با دنیادارى نیكو در چیست.

109. گوهر بندگى و جوهر دارندگى

موضوع: موضوع نوشتار حاضر تبیین شیوه صحیح و درست بندگى و عبودیت حق تعالى است. این كتاب از حقیقت گوهر بندگى و راه و رسم دست‏یابى به آن، كه جوهر دارندگى را نتیجه مى‏دهد و از تفاوت بندگى و طمع‏ورزى مى‏گوید و تفاوت مسیر بندگى با هوس‏مدارى و دورى از عقل و بندگى را خاطرنشان مى‏گردد و در این مسیر از بدعت‏هاى نفسانى و خلوت‏هاى شیطانى پرهیز مى‏دهد.

هم‏چنین این نوشتار انكسار در عبودیت را از مؤلفه‏هاى مهم فرایند بندگى مى‏داند و آسیب‏هایى چون خیره شدن طاعت‏مداران به طاعت و گرفتارى در دام سوداگرى و افراط در اعمال عبادى، تفریط در ظاهرگرایى، افراط در باطن‏گرایى و نیز نهادینه شدن فرهنگ تك بعدى در ترویج ادعیه را هشدار مى‏دهد.

بیان برخى از حكمت‏هاى عبادات و نیز تأكید بر لزوم قدرشناسى از فرصت زمانى ماه مبارك رمضان، اسرار شب قدر، آداب دعا و نیز اصول رؤیت غیب از دیگر مباحث این كتاب است.

110. گزاره‏هاى انسان‏شناسى

موضوع: كتاب حاضر مقدماتى را ارایه مى‏دهد كه انسان را به وى مى‏شناساند. این كتاب از زندگى انسان و موقعیت وى و چگونگى منش و روش او براى استحقاق مقام خلافت خبر مى‏دهد و درباره خلق و خوى آدمى و اراده و نهایت انسان و برخى از راز و رمزهاى جسم و روح او سخن مى‏گوید. البته در این بین، از آن‏چه كه مى‏تواند رهزن آدمى در رسیدن به این شایستگى عظیم باشد نیز یاد مى‏شود. كتاب حاضر تبیین حركت حبى انسان از نطفه تا مرگ، توان نفسى و عقلى آدمى و میزان اقتدار نفس او، رابطه‏ى ظاهر و باطن آدمى، حقیقت روح او، آثار وضعى افكار و كردار آدمى، چگونگى طبع هوس‏طلب و حیله‏هاى پیچیده نفس و سایه‏ى غریب غمى كه بر انسان‏ها سنگینى مى‏كند تا تجربه‏پذیرى،

جامید، توكل و پیش‏بینى شكست و داشتن قدرت پذیرش شكست را دنبال مى‏نماید و نیز لزوم پیرایه‏زدایى از دین و دورى از ستم‏گرى و ظاهرگرایى حاكمان دینى را خاطرنشان مى‏شود.

111. نسخه عرفان

موضوع: بررسى شرح حال و شخصیت عارفان حقیقى و دل‏خسته‏اى كه غزل عشق را با خط خون بر صحیفه عالم مى‏نگارند.

112. نغمه‏هاى عرفانى

موضوع: بیان برخى از حقایق عرفانى با نثر آهنگین و تحلیل شمارى از روایات موجود در كتاب‏هاى عرفانى.

113. غیب، شب و بیدارى

موضوع: شیوه‏هاى دسترسى به عوالم غیب و نقش شب و میزان خواب در این زمینه.

114. عارف و كمال

موضوع: بررسى چیستى عرفان ناب و آسیب‏ها، چالش‏ها و نحله‏هاى منحرفى كه آن را تهدید مى‏كند و نقد كمال خواهى اخلاقیان.

115. چارچوب سیر كمالات

موضوع: شیوه صحیح آموزش و پژوهش داده‏هاى فلسفى و مدیریت زندگى معنوى و مادى سالكان.

116. دایره هستى

موضوع: بررسى سیر نزول و صعود آدمى و عواملى كه بشر را به تفاهم موعود مى‏رساند.

117. شرح منازل السائرین (15 جلد)

موضوع: شرح، بازنگرى و نقد و بازپیرایى منازل السائرین بر اساس عرفان ناب.

118. شرح مصباح الانس (20 جلد)

موضوع: شرح، نقد و بازپیرایى كتاب مصباح الانس و ارایه مهم‏ترین اصول «عرفان محبوبى» و نقد داده‏هاى عرفان رایج اهل سنت كه مبناى این كتاب است.

119. تصحیح التمهید فى شرح قواعد التوحید

موضوع: تصتصحیح كتاب «التمهید» همراه با تعلیقه و توضیح برخى از اشكالات آن.

120. شرح تمهید القواعد (2 جلد)

موضوع: شرح، نقد، تحلیل و بازپیرایى كتاب تمهید القواعد با رویكردى حكمى و فلسفى و به‏ویژه نقد دیدگاه «تحریر تمهید القواعد».

علوم سیاسى و اقتصاد

121. آزادى در بند

موضوع: در این كتاب، سخن از آزادى است. هر یك از بندها و سلول‏هاى كتاب حاضر نوعى آزادى و ریشه‏ها و شاخه‏هاى آن را به بحث مى‏گذارد و از آسیب‏ها و آفت‏هاى آن، كه ممكن است از ناحیه‏ى كارگزاران حكومتى بر آزادى وارد شود مى‏گوید.

122. زنجیره برابرى و سلسله ستم‏گرى

موضوع: موضوع كتاب حاضر عدالت و برابرى است كه به بررسى راهكارهاى حصول و تحقق آن با دورى از هر گونه ظلم و ستم مى‏پردازد. برخى از مباحثى كه در این كتاب در راستاى اجراى سالم عدالت ارایه مى‏شود، عبارت است از این‏كه هر كسى را كمالى ویژه است و عدالت آن است كه آن شخص را به كمال ویژه‏ى او رساند. در این مسیر باید حفظ تعادل در كمال‏یابى داشت و عدالت را در اجراى عدالت رعایت نمود. اجراى عدالت نیاز به اقتدار دارد در عین حال كه عدالت قهرى امرى آسیب‏پذیر، از دست رونده و ناپایدار است. براى اجراى عدالت در جامعه باید از سرمایه‏داران‏

محاسبه نمود. هم‏چنین با كارگزاران فاسد برخورد مقتدرانه و متوالى داشت. اسراف در تبلیغات انتخابات با پول شویى و بى‏عدالتى و دورى از ناامیدى در مسیر عدالت‏طلبى، تأكید بر تخصص‏محورى در كارها و مرحمت با ندیدن برخى از منكرات در ضعیفان و دورى از ضعیف‏كشى و ریشه‏یابى بزه‏كارى و برخورد با روؤساى باندهاى قدرت، نفى عدالت اجتماعى و عدالت در قضا و فتوا از دیگر مباحث این كتاب است.

123. انقلاب اسلامى و جمهورى مسلمانان

موضوع: نظریه‏پردازى در مورد مسائل حكومتى و نحوه اداره‏ى دولت در توان یك نفر به‏تنهایى كه حجم وسیعى از كار و مسؤولیت را بر عهده دارد نیست و این حوزه‏هاى علمى و دانشگاهى هستند كه باید لیدر و راهنماى مسائل سیاسى در حوزه علوم مرتبط با آن باشند. كتاب حاضر در كلان‏ترین مسائل و موضوعات مطرح و پیش‏آمده در انقلاب اسلامى بحث مى‏كند كه در واقع هم به نقد انقلاب و مدیریت كارگزاران آن مى‏پردازد و هم میزان كارآمدى آن را ارزیابى مى‏نماید و آسیب‏هایى را نیز كه مى‏تواند تهدیدى علیه انقلاب باشد، گوشزد مى‏نماید و طرح‏هایى براى دفع آن پیشنهاد مى‏دهد.

124. راهبردهاى كلان نظام اسلامى

موضوع: كتاب حاضر مهم‏ترین مسائل مربوط به انقلاب اسلامى را به بحث مى‏گذارد؛ مانند: پاداش مضاعف مجاهدان انقلاب كه در راه آرمان‏هاى انقلاب اسلامى سختى‏هاى بسیارى را بر خود هموار نموده‏اند. ورودى، خروجى و نتیجه انقلاب اسلامى و نیز كارنامه آن، پاداش طهارت روح براى كسانى كه روحیه انقلابى خود را در دوران سازندگى، اصلاحات و بعد از آن حفظ نموده‏اند و آرمان‏هاى اولى انقلاب را فراموش ننموده یا از آن به انحراف نگراییده‏اند. تعهد و تخصص، علل ظهور و سقوط تمدن‏ها و جنگ و صلح از دیدگاه اسلام.

125. تدبیرهاى سیاسى

موضوع: این كتاب داراى چهار تدبیر است: تدبیر نخست به تبیین زندگى سیاسى مرحوم صدرالمتألهین مى‏پردازد كه از معدود فیلسوفانى است كه بر دیانت شیعه بوده و در فلسفه، عالمى بسیار برجسته است و شیعى بودن او نخستین امرى است كه خط مشى سیاسى وى را مشخص مى‏نماید. دومین امرى كه زندگى سیاسى و همراه با مبارزه ملاصدرا را مى‏رساند قیام وى بر علیه عالمان قشرى‏گراى آن زمان است. فلسفه وى بر مبانى سیاسى نیز تأثیر خود را گذاشته است و همایشى در این زمینه برگزار شد كه همایش سیاست متعالى از دیدگاه حكمت متعالى نام داشت و تدبیر نخست این كتاب به آن بهانه است.

تدبیر دوم كتاب حاضر، سه اصل را به بحث گذاشته است: یكى، معرفت حقیقى حق، دودیگر، ولایت، و در نهایت، داشتن قدرت ظاهرى و باطنى با حضور فعال و مؤثر در جهان به واسطه‏ى علم و تكنولوژى با ظهور ایمان و اقتدار روحى.

تدبیر سوم از لزوم پیرایه‏زدایى فورى از فرهنگ دینى براى تحقق كارآمدى نظام جمهورى اسلامى مى‏گوید.

تدبیر چهارم نیز اطاعت‏پذیرى محبانه نسبت به صاحبان ولایت را فرهنگ اهل ولایت مى‏داند.

126. حج؛ سازمانى یا ابراهیمى؟

موضوع: این كتاب هم از بعضى اسرار معنوى حج و عبادات مى‏گوید و هم بعضى كاستى‏هایى كه به سازمان متولى این امر مهم اسلامى وارد است را خاطرنشان مى‏شود تا تفاوت میان حج ابراهیمى كه حجى واقعى و داراى ژرفاست با حج سازمانى و تشریفاتى كه حجى سطحى و كم‏مایه است، نمایان گردد.

127. فرهنگ شریعت و ناسوت طبیعت

موضوع: كتاب حاضر دربردارنده پنج نشست از سال‏هاى 386 تا 1388 است كه در دیدار با برخى از ارگان‏هاى فرهنگى انجام گرفته است.

128. اقتصاد سالم، اقتصاد بیمار

موضوع: ویژگى‏هاى اقتصاد سالم و نیز اقتصاد بیمار كدام است؟ اگر اقتصادى بیمار باشد، نسخه سلامتى آن را از كدام اقتصاددان باید گرفت؟ آیا اقتصاد ایران اقتصادى سالم و پویاست یا بیمار؟ راه برون‏رفت از اقتصاد بیمار به اقتصاد سالم چیست؟ كتاب حاضر با نگاه ویژه به جامعه ایران و اوضاع اقتصادى آن در دوران پس از پیروزى انقلاب اسلامى، به بررسى و تحقیق در عواملى مى‏پردازد كه مى‏تواند باعث ركود در اقتصاد ایران گردد و راه برون‏رفت از آن را پیشنهاد مى‏دهد.

در این كتاب، نفوذ دزدانى آبرومند و متشخص در بدنه تصمیم‏گیرى كشور كه بودجه بیت المال را در دست دارند و آن را به نفع خود و با پول‏شویى و رانت‏خوارى بر مى‏دارند، نفوذ تروریست‏هاى اقتصادى در میان كارگزاران و ایجاد كارتل‏هاى مالى، حاكمیت فرهنگ پول‏محورى، شیوع رب--اخوارى، رسوخ فرهنگ راحت‏طلبى و فرار از كار دشوار، بى‏علاقگى به كار، چند شغلى بودن نیروى انسانى، شغل‏هاى كاذب و ارزش دانستن فقر و نادارى و ترویج فرهنگ گدا

صفتى از عوامل ركود اقتصادى جامعه ایران دانسته شده است كه براى رهایى از هریك از این عوامل پیشنهاداتى توصیه شده است.

129. چرایى و چگونگى انقلاب اسلامى

موضوع: بررسى عواملى كه سبب شده است شیعه داراى حكومتى منسجم نباشد و تبیین نقش تفكر شیعى در پیدایش و پیروزى انقلاب و شناخت آسیب‏ها و چالش‏هاى پیش روى آن و شیوه گذار از آن.

130. نظام سلطه

موضوع: كاوشى در شناسایى چهره‏هاى گوناگون و متفاوت نظام سلطه - اعم از سلطه‏ى فرهنگى، اقتصادى و نظامى - و ارایه‏ى راهكارهاى مقابله با آن.

131. تاریخ همیشه زنده

موضوع: تأملى خردگرایانه بر چیستى تاریخ و تحلیل حادثه سقیفه و حوادث پى‏آمد آن.

132. رهبران شیعه در عصر غیبت

موضوع: بررسى طرح‏هاى وحدت شیعه و اهل سنت، راه شناخت رهبران راستین و ویژگى‏هاى آنان در عصر غیبت.

133. انقلاب اسلامى؛ چالش‏ها و طرح‏ها

موضوع: شناخت آسیب‏هایى كه انقلاب با آن رو به‏روست و طرح‏هایى براى گذار از آن.

134. نظرگاه‏هاى سیاسى

موضوع: بررسى حقانیت، مشروعیت و كارآمدى نظام انقلاب اسلامى و عامل‏هاى تأثیر گذار و پیدایش آن و شیوه گذار از بحران‏هاى پیش روى انقلاب؛ به‏ویژه عوامل دین گریزى جوانان.

135. خمس الرسائل السیاسیة

موضوع: جایگاه و نقش عالمان دینى در انقلاب اسلامى و ضرورت زهد و تزهد آنان و تمسك به اصل اتحاد. این كتاب به زبان عربى است.

136. انقلاب فرهنگى

موضوع: بررسى چیستى و ویژگى‏هاى انقلاب فرهنگى و شیوه كارآمدى و نهادینه سازى آن در جامعه‏ى ایران.

137. برگى از آسیب‏شناسى انقلاب اسلامى

موضوع: برگى از تاریخ شكوهمند انقلاب اسلامى و بررسى آسیب‏هایى كه آن را در اوایل دهه شصت تهدید مى‏كرد.

138. مدینه فاضله یا جنگل مدرن

موضوع: شناسایى طرّاحان سیستم‏هاى اجتماعى و سنت‏هاى حاكم بر جامعه و بررسى ویژگى‏هاى جوامع بسته و باز یا دنیاى مدرنیته و مدینه فاضله.

139. روش حضرات معصومین علیهم‏السلام و حركت‏هاى انقلابى

موضوع: بازشناسى رویكرد حضرات معصومین علیهم‏السلام به قیام‏هاى سیاسى زمان خود و ارزیابى قیام امام خمینى قدس‏سره با نگاه به داده‏هاى آن.

140. لطافت باران

موضوع: بیان ماجرایى با خاطرنشانى دورى متولیان حوزه و دستگاه‏هاى تصمیم‏گیر از كانالیزه شدن.

حوزه‏هاى علمى و تبلیغ دینى

141. سیماى طلبگى

موضوع: كتاب حاضر، دغدغه حل مشكلات حوزوى را دارد و بیش‏تر به نحوه تحصیل در حوزه علمى قم مى‏پردازد و برخى از نقاط قوت و نیز آسیب‏هایى را كه متوجه آن است به شكلى بدیع و با دیده‏اى كارشناسانه بر مى‏شمرد.

در این كتاب گفته مى‏شود طلابى كه به حوزه‏هاى علمى مى‏آیند دیگر به خود یا به همسر یا به پدر و مادر و یا به دوستان و آشنایان خود تعلق ندارند و تمامى وجود آنان و هر یك از نفس‏هاى ایشان به آقا امام زمان(عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) تعلق دارد و این نان آقا امام زمان علیه‏السلام است كه وجود آنان را ساخته و هر كسى كم‏ترین آسیب‏

حیثیتى، جسمى یا روحى و روانى به آنان وارد آورد، روز قیامت باید پاسخ‏گوى آن باشد؛ همان‏طور كه طلبه، خود نباید این نفس‏ها را تضییع نماید و پیوسته باید مهم‏ترین كار را انجام دهد و نه تنها كارى مهم را.

142. صفانوشت حوزویان

موضوع: این كتاب به بررسى هست‏ها، نیست‏ها، بایدها و نبایدهاى روحانیت شیعه و عالمان كشور ایران عزیز مى‏پردازد. عالمان و روحانیت شیعه از حضرات معصومین و ائمه هدى علیهم‏السلام سرچشمه مى‏گیرند و گذشته از آن‏كه فلسفه وجودى آنان همان فرهنگ و مكتب حضرات معصومین علیهم‏السلام مى‏باشد، غایت ایجادى آنان نیز آگاهى از دین و حمایت و حفاظت در استمرار خط مستقیم دین و ولایت است. بر این اساس است كه مى‏گوییم حوزه‏هاى علمى میراث‏دار فرهنگ اهل بیت علیهم‏السلام مى‏باشند. البته، غربتى كه حضرات معصومین علیهم‏السلام در زمان خود داشته‏اند به این گروه نیز انتقال یافته است. غربت الهى جز در حوزه‏ها یافت نمى‏شود. از غربت و غریبى آنان مشخص مى‏شود كه توجه خاص امام زمان(عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) نیز به حوزه‏هاست. به هر روى، صفایى كه در حوزه‏هاى علمى است در هیچ جاى دنیا نیست و غربتى كه طلاب و عالمان دینى با آن درگیر مى‏باشند، در هیچ قشر و صنفى وجود ندارد كه اینان هستند كه ایتام نبى صلى‏الله‏علیه‏وآله و غرباى امت‏اند. كتاب حاضر بر آن است تا در شناسایى این میراث‏داران اندیشه‏هاى نبوى و ولوى راهى گشوده، و اندكى از غبار مهجوریت آنان كاسته باشد و راهنمایى براى طلاب جوانى باشد كه با صفا و معنویتى خاص و خام قدم در این وادى پر مهر مى‏گذارند كه سربازى امام زمان (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) را شرف افتخار مى‏یابند.

143. اقتصاد حوزه‏هاى علمى و شهریه عالمان دینى

موضوع: یكى از شؤون عالمان دینى و روحانیان شهریه‏اى است كه ماهیانه دریافت مى‏دارند. این كتاب درباره‏ى امور مالى و وجوهات شرعى حوزه‏ها مى‏گوید. در كتاب‏هایى كه زندگى عالمان دینى را توضیح مى‏دهد بیش‏تر تعریف و تمجید دیده مى‏شود و كم‏تر مى‏شود كسى از معایب و كاستى‏هاى روحانیت سخن گوید یا نوع و روش زندگى یا تحصیلى آنان را به نقد كشد. در سال‏هاى اخیر در این رابطه چند فیلم سینمایى ساخته شد كه با آن برخوردى نامناسب و سخت صورت گرفت و نه نقد نرم و عالمانه. كتاب حاضر در چنین فضایى است كه نگاشته مى‏شود و یكى از حساس‏ترین مسائل حوزویان یعنى شهریه آنان و نیز امور مالى و اقتصادى حوزویان كه در دست بخشى از آنان قرار دارد را به بحث و بررسى مى‏گذارد و در رابطه با آن نقدها و پیشنهادهایى را ارایه مى‏دهد.

144. آزاداندیشى حوزویان و استبداد طاغوتیان

جموضوع: این كتاب به یكى از ویژگى‏هاى حوزه‏هاى علمى و عالمان اصیل آن اشاره دارد كه همان «آزاد اندیشى» است، برخلاف بسیارى از كشورها كه آزادى در آن آزاد نیست و در این كشورها هیچ فرد آزادى چنان آزاد نیست كه هرچه را فهمیده و یافته است، بیان دارد؛ مگر آن‏كه بخواهد به اساس خود حمله‏ور شود و این گونه است كه حاكمیت اختناق و استبداد از عمده‏ترین مشكلاتى است كه در مسیر متفكران آزاداندیش قرار مى‏گیرد. این كتاب هشدار مى‏دهد در صورتى كه حكومت در دست مستبدان باشد و متولیان حوزه تنگ‏نظرى داشته باشند، عالمان دینى ناگزیر مى‏شوند اندوخته‏هاى علمى خویش را پنهان دارند و پرواضح است كه بازنده اصلى این ماجرا پس از دین، مردم هستند كه از چشمه جوشان دانش عالمان دینى - كه چه بسا در بعضى از آنان از ناحیه حضرت حق موهوبى و اعطایى باشد - محروم مى‏گردند؛ چرا كه آن عالمان براى حفظ خود ناگزیر از تقیه مى‏شوند و یا با فشارهاى جریان حاكم و ناآگاهى توده‏ها سر به تیغ مى‏سپارند.

145. چشم‏انداز عالمان دینى

موضوع: كتاب حاضر مراتب توحید و كمال آدمى و سیرهاى سه‏گانه وى؛ یعنى سیر نفسى، قلبى و روحى و تبیین ویژگى‏هاى آن و نیازهاى امروز طلاب حوزه‏هاى علمى را تشریح مى‏نماید. در این كتاب گفته شده است غایت درس‏هاى حوزوى و كمال طلبگى چیست و تفاوت علم حقیقى كه وصف آن (ض«یقذفه اللّه فى قلب من یشاء»ض) است با معلومات آموزشى رایج كه به ظاهر علم و دانش خوانده مى‏شود كدام است.

این نوشتار، از مهم‏ترین نیاز عقیدتى طلاب كه توحید است و از دیگر نیازهاى امروز طلاب كه سبب مى‏شود آنان در آینده از عالمان ربانى فرهنگ شیعى باشند، سخن به میان مى‏آورد.

146. حجره‏هاى معنوى

موضوع: محور بحث در این كتاب، نحوه سلوك طلبگى و ارزش آن بر اساس آیات قرآن كریم است. این كتاب مى‏گوید ورود به «وادى طوى» مآل و غایت طلبگى است؛ چرا كه با ورود به این وادى است كه طلبه از دانشیان دیگر رشته‏ها ممتاز مى‏گردد و به خانه امام صادق علیه‏السلام وارد مى‏شود و دست مولا، آقا امام زمان(عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) را بر سر خود احساس مى‏كند. «وادى طوى» مقامى بسیار سخت و سنگین است كه حتى حضرت موسى علیه‏السلام نیز با ورود به آن داراى مشكل مى‏گردد. طلاب عزیز برگزیدگان الهى در این عصر هستند. این آیه، شرح حال عزیزان طلبه و روحانیان اهل علم است.

این كتاب از آن‏چه براى عالم دینى در مرتبه نخست ارزش و تقدم دارد مى‏گوید و كسب علم را بر ایمان سطحى ترجیح مى‏دهد و سِمت اصلى حوزه‏ها را علم حقیقى مى‏داند، نه نشر ایمان صورى. طلبه‏اى كه در علوم ربانى گوى سبقت را نرباید و یا دست‏كم به علم تخلق پیدا نكند، اشتغال به طلبگى براى او از این لحاظ كه هزینه‏اى را بر حوزه‏هاى علمى تحمیل مى‏نماید، اشكال دارد. البته مراد از علمى كه تحصیل آن وظیفه طلبه است تنها حفظ مقدمات و معلومات نیست، بلكه وى باید فراتر از آن به تولید علم دست یابد؛ اما نه علمى كه دانش منطق به تعریف آن مى‏نشیند. علم همواره جزیى، حقیقى و خارجى است و از سنخ اكتشاف، ابتكار، ایجاد و انشاست و آن‏چه به عنوان اخبار فرا گرفته مى‏شود تمام معلومات و از زمره امور املایى است و این انشاست كه ایجاد مى‏آورد.

كتاب یاد شده، نظام طلبگى را به‏خوبى تبیین مى‏كند و روح آن را بیان مى‏دارد و مراحل مختلفش را به ترتیب مى‏شمرد.

147. دانش اندوزى و خشونت‏ورزى

موضوع: مجموعه مصاحبه‏هاى استاد فرزانه حضرت آیت‏اللّه نكونام(مدّ ظلّه العالى) كه مسیر بایسته دانش‏اندوزى در حوزه‏هاى علمى را طراحى و ترسیم مى‏كند.

148. طلبگى و تعهد كارى

موضوع: بررسى برخى از مؤلفه‏هاى درستى و كمال هر كار با نگاه ویژه به حوزه‏هاى علمى، تبیین بایسته‏هاى تحصیل در حوزه‏هاى علمى و تعهد كارى طلاب و تأكید بر این نكته كه طلبه باید به مهم‏ترین و لازم‏ترین كار و مسؤولیت خود بپردازد؛ نه به كارى مهم و حتى لازم.

149. اصول و قواعد تبلیغ دینى

موضوع: كتاب حاضر به تبیین 35 اصل از اصول تبلیغ دینى مى‏پردازد و برخى از بایسته‏ها و آسیب‏هاى تبلیغ دین در عصر حاضر را بر مى‏رسد.

در این كتاب گفته مى‏شود تبلیغ دینى نخست وظیفه و شایسته پیامبران و اولیاى الهى است و كسى كه مى‏تواند در ارض ملكوت با آنان هم‏نفس شود باید بر این مهم اقدام نماید وگرنه در تبلیغ به جاى آن‏كه مردم را به دین علاقه‏مند سازد، سبب دین‏گریزى آنان مى‏شود. مبلّغ دینى بهتر است داراى قدرت اجتهاد و استنباط باشد یا بتواند نظرات دقیق و تخصصى را از غیر آن تشخیص دهد. وى باید توجه داشته باشد اسلام داراى دو چهره عام و خاص است و با توجه به مراتب نفس آدمى، وى بتواند مرتبه هر كس را از لحاظ روحى به دست آورد و متناسب با آن از چهره عام و خاص‏

دین بگوید. هم‏چنین در تبلیغ، مهرورزى و نرمى یك حقیقت است و نه یك اصل تا خشونت و تندى فرع آن دانسته شود. در تبلیغ اصالت با نهادینه ساختن حقیقت اندیشه‏ورزى و تفكر است و استفاده از شور و احساس امرى فرعى و تبعى است.

150. پیام‏رسانى دینى

موضوع: این كتاب از جدى‏ترین آسیب‏هاى تبلیغ دینى مى‏گوید. براى نمونه، دین اسلام و تشیع در حال حاضر یكى از بدترین ضربه‏ها و آسیب‏ها را از مداحانى مى‏بیند كه بى‏سواد هستند و منبر روضه را با سن بازى‏گرى یكى مى‏گیرند؛ چرا كه جامعه عادى ما با وجود چنین مداحانى به علوم حوزویان احساس نیاز ندارد و از معرفت دور افتاده است و تنها احساس و شور خود را با شنیدن چند شعر كه هیچ گونه معرفت‏زایى ندارد و كمالى نمى‏آورد برانگیخته مى‏كند و اشك یا خنده آنان پشتوانه معرفتى و علمى ندارد. دیگر آن كه منابر حوزویان نیز به جاى آن‏كه درس‏گفتار باشد بسیار سطحى و دیگر حتى غیر اقناعى شده است و خردورزى و عقلانیت در گفته‏هاى برخى از آنان نیست و معنویتى نیز از آن نمى‏جوشد. برخى از حوزویان نیز منبر را با سن تئاتر اشتباه گرفته‏اند و به بازى‏گرى و معركه‏گیرى بر روى منابر رو آورده‏اند. سطح سواد و علم جامعه نیز بالا رفته و مردم بر ساحل دریاى اطلاعات و معلومات با استفاده از شبكه جهانى اینترنت نشسته‏اند. این كتاب بر آن است تا برخى از بایسته‏ها و آسیب‏هاى تبلغ دین را بیان دارد و شیوه پیام‏آورى مبلغان گران‏قدر دین را به محك نقد و به عیار ارزش گزارد تا بلكه تبلیغ دینى راه شایسته خود را بیابد و دست‏كم كاستى‏هایى را كه از آن رنج مى‏برد بشناسد.

151. دانش علم‏جویى

موضوع: كتاب حاضر بر آن است تا شیوه‏ى آموزش و تحصیل را آموزش دهد و بایسته‏ها و آسیب‏هاى نظام آموزشى موجود را بیان دارد. بررسى اهمیت دانایى و رابطه آن با توانایى، چگونگى نشر دانش، تحدیدها و تهدیدهاى دانش اندوزى، اهمیت به تعلیم استادمحور، تقبیح تحصیل زالوگونه و تبیین تلاش استكبار براى ركود دانش‏هاى معنوى برخى از موضوعاتى است كه بر محور دانشى كردن آموزش در این نوشتار آمده است.

152. روحانیت و رهبرى

موضوع: ارایه طرحى جامع در سازمان‏دهى نظام روحانیت.

153. عالمان دینى و ساده زیستى

موضوع: یادآورى لزوم ساده زیستى براى روحانیت شیعه و پرهیز از عافیت‏خواهى و دنیاطلبى.

154. علماى راستین؛ رهروان پیامبران

موضوع: اصول و راه و رسم طلبگى و شیوه‏هاى دانش‏اندوزى در حوزه‏هاى علمى.

155. حوزه؛ چالش‏ها و طرح‏ها

موضوع: بررسى كاستى‏هاى حوزه‏هاى علمى و ارایه طرح‏هایى براى برطرف‏سازى آن.

مردم و جامعه

156. گذرها و گریزهاى جامعه

موضوع: نگارنده در این كتاب از دیده‏هاى خود از دانش‏گاه «جامعه» سخن مى‏گوید. وجه قوت این نوشتار آن است كه به دیده‏هاى مستقیم نگارنده از «جامعه» و «مردم» آن مستند است. در همین ابتدا باید خاطرنشان شد مراد از جامعه، جامعه جهانى است و نباید آن‏چه در این كتاب نوشته شده است را به طور خصوص بر «جامعه ایران» حمل نمود. در این كتاب، نخست از شناسه جامعه گفته شده و راهكار تحقق جامعه و اجتماع سالم مردمى را نیازمند تركیبى سالم


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کسب درآمد با فروش و بازاریابی فایلفال انبیاء


آیه قرآن تصادفی
زیارت عاشورا
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic